wczytuję

Regulamin  Wypożyczalni SamochodówACS Premium Sp. z o.o.

obowiązuje od dnia 01.10.2017

§ 1 Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin – (zwany dalej „Regulaminem”) został uchwalony przez Zarząd ACS Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 199/205, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000244426, NIP: 728-25-93-522,  REGON: 100094759, zwaną dalej „Wynajmującym”.
 2. Regulamin określa warunki najmu samochodów osobowych w umowach zawieranych przez Wynajmującego.
 3. W razie sprzeczności umowy najmu i Regulaminu pierwszeństwo przysługuje postanowieniom umowy najmu. 
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  • a) Najemcy – oznacza to stronę umowy najmu zawartej z Wynajmującym inną niż Wynajmujący lub osobę, która złożyła rezerwację samochodu;
  • 
b) Użytkowniku – oznacza Najemcę oraz każdą osobę fizyczną wskazaną przez Najemcę w umowie najmu jako upoważnioną do prowadzenia samochodu lub osobę, której Najemca faktycznie powierzył prowadzenie samochodu;
  • c) formie dokumentowej – należy przez to rozumieć formę dokumentową w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym zwłaszcza e-maile, SMS-y lub nagrane rozmowy telefoniczne.

§ 2 Najemca i uprawnienia do kierowania samochodem 


 1. Najemcą samochodu może zostać:
  • a) Osoba fizyczna, która spełnia łącznie warunki:
   • i) przedstawi Wynajmującemu ważny dowód osobisty lub ważny paszport,
   • 
ii) przedstawi Wynajmującemu kartę kredytową o okresie ważności dłuższym niż 3 miesiące od zakończenia 
okresu najmu samochodu,
   • iii) jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – jeżeli zawiera umowę najmu 
w zakresie swojej działalności gospodarczej,
   • 
iv) ukończyła: 
19 lat , chyba że wniesie opłatę, o której mowa w pkt. 4 § 8 Regulaminu;
  • b) Osoba prawna (lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego), której reprezentant zawierający umowę najmu w imieniu tej osoby:
   • i) przedstawi informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców KRS, oraz
   • ii) przedstawi dokument, o którym mowa w ppkt. a) i) powyżej oraz inny dowód swojego umocowania do zawarcia umowy najmu (np. pełnomocnictwo) – jeżeli umocowanie to nie wynika z dokumentu 
ppkt. b) i)  oraz;
   • 
iii) spełnia warunek, o którym mowa w ppkt. a) iv) powyżej.
 2. Najemca, który jest konsumentem, wyraża zgodę na zasięgnięcie przez Wynajmującego informacji dotyczących wiarygodności płatniczej Najemcy w biurach informacji gospodarczej działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Wynajmujący zastrzega prawo odmowy zawarcia umowy najmu, jeżeli przed zawarciem umowy najmu biuro informacji gospodarczej udostępni Wynajmującemu negatywne informacje dotyczące wiarygodności płatniczej Najemcy albo natychmiastowego rozwiązania umowy najmu w formie pisemnej lub dokumentowej, jeżeli takie informacje zostaną udostępnione Wynajmującemu po zawarciu umowy najmu.
 3. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód, w tym za działania i zaniechania Użytkownika, do czasu odebrania samochodu przez Wynajmującego, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Wynajmującego.
 4. Do kierowania samochodem uprawnieni są wyłącznie, spełniający kryteria określone w pkt 1 ppkt. a)iv), Najemca i Użytkownik, z których każdy posiada od co najmniej roku: uprawnienia do kierowania samochodami oraz ważne na terytorium Polski prawo jazdy. Najemca oświadcza, że Najemca i Użytkownik będą spełniać wymogi określone w zdaniu poprzednim w każdym momencie wykonania umowy najmu.
 5. Wymogi wskazane w pkt. 4 § 2 Regulaminu obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub Użytkownika wymogów wskazanych w pkt. 4 § 2 Regulaminu Wynajmujący będzie uprawniony do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej lub dokumentowej.

§ 3 Rezerwacja samochodu i zawarcie umowy 


 1. Najemca dokonuje rezerwacji samochodu poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej: http://acserwisowe.pl/wypozyczalnia-samochodow-lodz/ lub telefonicznie pod numerem tel. + 42 686 84 82
 2. Rezerwacja następuje według stawek czynszu najmu obowiązujących w danym dniu na stronie http://acserwisowe.pl/wypozyczalnia-samochodow-lodz/.
 3. Po złożeniu rezerwacji poprzez formularz lub telefonicznie Najemca otrzyma potwierdzenie złożenia rezerwacji na wskazany przez siebie adres e-mail.
 4. Warunkiem przystąpienia przez Wynajmującego do zawarcia umowy najmu jest:
  • a. pozytywne zweryfikowanie danych Najemcy;
  • b. zaakceptowanie przez Najemcę obowiązującego Regulaminu dostępnego na stronie: http://acserwisowe.pl/wypozyczalnia-samochodow-lodz/
  • c. spełnienie warunków przewidzianych pkt. 1 ppkt. a) iii) § 2 Regulaminu;
  • d. podanie danych karty kredytowej spełniającej warunek, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. Regulaminu;
  • 
e. w przypadku wyboru opcji płatności przelewem – uznanie kwoty przelewu na rachunku bankowym Wynajmującego.
 5. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez podpisanie przez Najemcę lub Najemców i przedstawiciela Wynajmującego umowy najmu na warunkach określonych w rezerwacji potwierdzonej przez Wynajmującego, co nie uchybia pkt. 7 i 8 § 3. W razie zawarcia umowy najmu przez więcej niż jednego Najemcę, odpowiedzialność wszystkich Najemców na podstawie umowy najmu jest solidarna.
 6. Przy zawieraniu umowy najmu dokonywana jest na karcie płatniczej Najemcy preautoryzacja. Zwolnienie preautoryzacji następuje w terminie wynikającym z procedur banku będącego wystawcą karty. Wynajmujący uprawniony jest do obciążenia Najemcy niezapłaconymi, a należnymi kwotami wynikającymi z umowy najmu oraz Regulaminu. W przypadku blokady trwającej dłużej niż 14 dni, Wynajmujący rekomenduje Najemcy kontakt z bankiem. Zwolnienie preautoryzacji nie oznacza zrzeczenia przez Wynajmującego z przysługujących mu w stosunku do Najemcy roszczeń.
 7. W razie niemożności dostarczenia samochodu zgodnego z potwierdzoną przez Wynajmującego rezerwacją Wynajmujący wynajmie Najemcy samochód tej samej lub wyższej klasy, z zastosowaniem tej samej stawki, na którą została złożona rezerwacja. Powyższa zmiana nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 8. W przypadku przedłużenia okresu najmu opłata za dalszy okres najmu naliczana jest według ostatniej obowiązującej Najemcę ceny.

§4 
Obowiązki Najemcy

 1. Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą starannością oraz zwrócić go w stanie, w jakim znajdował się w chwili wydania go Najemcy wraz z kluczykami, pilotem, dokumentami oraz całym wyposażeniem samochodu. Najemca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie przez Użytkownika obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu i umowy najmu i zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o tych obowiązkach.
 2. Najemca otrzymuje samochód czysty i jest zobowiązany oddać go w takim samym stanie.
 3. Najemca oraz Użytkownik zobowiązani są do używania samochodu w sposób określony w umowie, oraz odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu samochodu, a ponadto zobowiązują się do:
  • a) zamykania samochodu oraz zabezpieczenia poza samochodem dowodu rejestracyjnego i kluczyków lub pilota przy każdorazowym wyjściu z samochodu,
  • 
b) wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli samochodu obejmującej w szczególności sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, płynu
hamulcowego oraz sprawdzania prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł,
  • c) stosowania w samochodach odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie z informacją podaną przy wlewie 
paliwa lub w dowodzie rejestracyjnym w rubryce P3.
 4. Koszt paliwa zużytego podczas najmu, płynów eksploatacyjnych oraz naprawy lub wymiany ogumienia uszkodzonego w trakcie wykonania umowy najmu z winy Najemcy (a w wypadku braku możliwości zakupu pojedynczej opony tego samego typu, również drugiej opony na tę samą oś) pokrywa Najemca.
 5. Przemieszczenie wynajętego samochodu poza granice Austrii, Czech, Litwy, Niemiec, Polski lub Słowacji jest dopuszczalne, po uzyskaniu uprzedniej zgody Wynajmującego. Wszelkie koszty związane z awarią, uszkodzeniem lub kradzieżą oraz koszty związane ze zwrotem do Wynajmującego samochodu przewiezionego poza granice Polski przez Najemcę niebędącego konsumentem, Najemca ponosi w pełnej wysokości. Najemca będący konsumentem ponosi koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, chyba że wykaże, że nie ponosi winy za ich powstanie i naruszenie umowy najmu.
 6. W przypadku, gdy przepisy wymienionych w pkt 21 państw, do którego samochód zostanie przemieszczony, przewidują wymogi dotyczące wyposażenia samochodu nieprzewidziane przepisami prawa polskiego, na Najemcy spoczywa obowiązek dostosowania samochodu oraz jego wyposażenia do wymogów prawa tego państwa i poniesienia wynikających z tego faktu kosztów, przy czym nie uprawnia to Najemcy do ingerencji w samochód i nie uchybia to obowiązkowi zwrotu samochodu w stanie, w którym został on wydany Najemcy.
 7. W przypadku stwierdzenia, że Najemca korzysta z wynajętego samochodu w sposób niezgodny z umową lub przeznaczeniem samochodu, a także, gdy z okoliczności wynika uzasadnione podejrzenie dokonania kradzieży lub przywłaszczenia samochodu w związku z zawarciem umowy najmu, Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej lub dokumentowej.
 8. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, korzystania z papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz przewożenia zwierząt.
 9. Najemca zobowiązany jest do zachowania wszystkich oznaczeń firmowych Wynajmującego na wynajętym samochodzie. Usunięcie lub zasłonięcie oznaczeń firmowych Wynajmującego możliwe jest tylko po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Wynajmującego. Zgoda, o której mowa w niniejszym punkcie może zostać udzielona pisemnie lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Najemcę adres poczty elektronicznej.
 10. Zapłata wszelkich kar pieniężnych, grzywien, opłat za parkowanie, opłat autostradowych, innych opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej oraz innych należności prywatnoprawnych i publicznoprawnych wynikłych z korzystania z samochodu jest obowiązkiem Najemcy lub Użytkownika, chyba że Najemca wykaże, że zgodnie z przepisami prawa Najemca ani Użytkownik nie ponoszą odpowiedzialności za zapłatę tego rodzaju kwot albo wykaże, że nałożenie na Najemcę lub Użytkownika obowiązku zapłaty tego rodzaju kwoty nastąpiło z winy Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu kwot, które Wynajmujący zapłacił w związku z naruszeniem przez Najemcę zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym.

§ 5 Zwrot samochodu 


 1. Najemca, po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić samochód w miejscu i czasie ustalonym w umowie najmu.
 2. Koszty zwrotu w miejscu innym niż określono w umowie, bez pisemnej zgody Wynajmującego, ponosi Najemca zgodnie z pkt 9 § 8 Regulaminu.
 3. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 59 minut nie powoduje naliczenia dodatkowych opłat. Zwrot samochodu po tym czasie powoduje naliczenie kary umownej zgodnie z pkt. 3i § 7 Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 4 § 5.
 4. Przedłużenie najmu samochodu jest możliwe w formie pisemnej lub dokumentowej jedynie w przypadku:
  • a) złożenia Wynajmującemu oświadczenia o zamiarze przedłużenia najmu na co najmniej 12 godzin przed 
upływem terminu zwrotu określonego w umowie najmu oraz
  • b) uzyskania zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu samochodu oraz c) dokonania opłaty za cały okres dodatkowego najmu.
 5. Samochód niezwrócony w terminie określonym w umowie najmu, również z powodu niespełnienia wszystkich warunków określonych pkt. 4 § 5 Regulaminu, zostaje zgłoszony Policji jako skradziony. Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej za każdą rozpoczętą dobę bezumownego korzystania z samochodu zgodnie z pkt 3i § 7 Regulaminu.
 6. W wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami związanymi z odbiorem samochodu.
 7. Zwrot samochodu oraz kluczyków od samochodu i dokumentów samochodu może nastąpić tylko w punkcie Wynajmującego w miejscowości wskazanej w umowie najmu i na rzecz przedstawiciela Wynajmującego. Zabronione jest przekazywanie kluczyków od samochodu oraz dokumentów samochodu osobom nieuprawnionym. Zwrot samochodu powinien być potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela Wynajmującego oraz Najemcę. Jeżeli Najemca uchyla się od udziału w odbiorze samochodu lub podpisania protokołu odbioru albo jest nieobecny w umówionym miejscu i terminie zwrotu samochodu, Wynajmujący może dokonać odbioru samochodu jednostronnie, podpisując protokół odbioru.
 8. W przypadku zwrotu samochodu poza godzinami pracy Najemca ma możliwość zwrotu samochodu za podpisaniem dwustronnego protokołu odbioru samochodu, za opłatą wskazaną pkt. 7 § 8 Regulaminu. Usługę, o której mowa należy zgłosić na 24 h przed zakończeniem wynajmu.
 9. Jeśli do zapłaty czynszu i opłat za najem samochodu na podstawie umowy odrębnej od umowy najmu zobowiązany jest zakład ubezpieczeń lub operator assistance, a Najemca pomimo upływu okresu najmu nie udostępnia samochodu do zwrotu, obowiązek zapłaty czynszu za każdą dodatkową dobę po upływie okresu najmu uzgodnionego przez zakład ubezpieczeń lub operatora assistance z Wynajmującym, przechodzi na Najemcę. W takim wypadku Najemca zobowiązany jest opłacić z góry należność za każdą dodatkową dobę najmu, a umowa najmu ulega przedłużeniu jedynie o okres z góry opłacony przez najemcę. W przypadku braku takiej opłaty umowa najmu ulega rozwiązaniu z upływem ostatniej opłaconej doby najmu.


§ 6 Awarie, uszkodzenia, kradzież samochodu

 1. Najemca udostępni Wynajmującemu samochód w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego. W razie nieudostępnienia samochodu do wykonania przeglądu Najemca zostanie obciążony karą umowną zgodnie 3j § 7 Regulaminu.
 2. W razie awarii lub niesprawności samochodu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania samochodu bez zgody Wynajmującego. Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw oraz holowania dokonanych bez zgody Wynajmującego. W przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego z winy Najemcy poza miejscem zwrotu wskazanym w umowie najmu Najemca ponosi koszt holowania samochodu, 
zgodnie z pkt 16 § 8 Regulaminu. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.
 3. Najemca nie ma prawa do wykorzystywania wynajętego samochodu do holowania.
 4. W razie kradzieży samochodu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku obowiązkiem Najemcy jest niezwłoczne powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu Policji oraz Wynajmującego pod numerem telefonu +42 686 84 82. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń i Wynajmującym w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia dostarczyć pisemny opis zdarzenia, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu i dokumentu tożsamości oraz oświadczenie o trzeźwości w chwili zdarzenia. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty od samochodu Wynajmującemu. Najemca odpowiada za szkodę powstałą wskutek braku wykonania obowiązków wynikających z niniejszego punktu, chyba że wykaże, że brak jego współdziałania nie utrudnia Wynajmującemu dochodzenia roszczeń od osoby odpowiedzialnej za dane zdarzenie.
 5. W przypadku awarii i unieruchomienia wynajmowanego samochodu Wynajmujący udostępni Najemcy samochód zastępczy w ciągu 12 godzin od chwili poinformowania Wynajmującego o awarii i unieruchomieniu wynajmowanego samochodu. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. W sytuacji, gdy samochód zastępczy jest klasy niższej, wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.
 6. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:
  • a) utraty albo zniszczenia dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowej lub kluczyków od samochodu;
  • 
b) uszkodzenia samochodu z winy Najemcy lub Użytkownika;
  • 
c) unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium Austrii, Czech, Litwy, Niemiec, Polski lub 
Słowacji, chyba że Najemca uzyskał uprzednio zgodę Wynajmującego na wyjazd za granicę;
  • d) szkód parkingowych i aktów wandalizmu, chyba że uniemożliwiają korzystanie z samochodu, a za ich
powstanie nie odpowiada Najemca;
  • 
e) przebicia opony.

§ 7 Odpowiedzialność Najemcy i kary umowne 


 1. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Najemcę, w części dotyczącej zobowiązań o charakterze niepieniężnym, w tym dotyczących obowiązku zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym, następuje przez zapłatę kary umownej określonej w niniejszym Regulaminie, chyba że Najemca udowodni, że naruszenie umowy najmu lub Regulaminu nastąpiło z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Najemca ani Użytkownik. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym może być w szczególności: pisemne oświadczenie sprawcy zdarzenia (innego niż Najemca lub Użytkownik) lub, w razie gdy sprawca nie jest znany, notatka urzędowa Policji z miejsca zdarzenia, w której zostaną opisane jego okoliczności lub dokumentacja postępowania sprawdzającego, lub przygotowawczego w przypadku kradzieży samochodu, lub innych zdarzeń przestępnych.
 2. Wysokość kary umownej w przypadku uszkodzenia lub braku wykonania obowiązków, o których mowa w pkt. 4 § 6 uzależniona jest od klasy wynajętego samochodu i wynosi odpowiednio:
  • a) w przypadku Seata Ibizy – 2.000 PLN
  • b) w przypadku Toyoty Corolli – 3.000 PLN
 3. Pozostałe kary umowne:
  • a) uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota od samochodu 
- 1000 PLN
  • b) uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów samochodu (z wyjątkiem określ. w pkt. 5e i 5f § 7)- 
700 PLN
  • c) uszkodzenie, zgubienie tablicy rejestracyjnej, naklejki rej. na szybie (za każde) – 
400 PLN
  • d) złamanie zakazu palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, 
zażywania narkotyków w samochodzie – 
500 PLN
  • e) złamanie zakazu przewożenia zwierząt – 
300 PLN
  • f) zwrot samochodu z nietrwałymi (tj. dającymi się usunąć w ramach standardowych procedur czyszczących stosowanych w profesjonalnych myjniach) plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku – 500 PLN
  • g) bezumowne korzystanie z samochodu – wartość stawki dobowej określonej w umowie najmu plus 100 PLN za każdą rozpoczętą dobę
  • 
h) utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub Użytkownika, naprawa samochodu bez zgody 
Wynajmującego – 2000 PLN
  • i) zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa, o którym mowa w pkt 3 c) 
§ 4- 2.000 PLN
  • j) demontaż, zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego – 2.500 PLN
  • k) wyjazd za granicę bez zgody Wynajmującego- 2.000 PLN
  • l) kierowanie samochodem przez osobę niebędącą Najemcą, Użytkownikiem – 1.000 PLN
  • m) uszkodzenie lub utrata kołpaka (za każdy kołpak) 
- 100 PLN
  • n) uszkodzenie felgi aluminiowej (za każdą felgę)- 1.000 PLN
  • o) uszkodzenie opony w sytuacji określonej w pkt 4 § 4- 100 PLN
  • p) uszkodzenie opony w sytuacji określonej w pkt 4 § 4 w wypadku braku możliwości zakupu pojedynczej 
opony tego samego typu – 200 PLN
  • q) zgubienie biletu parkingowego wystawionego przez operatora parkingu – 150 PLN
  • r) uzupełnienie brakującego paliwa do pierwotnej ilości za każdy litr paliwa (kara pokrywa zryczałtowany 
koszt zakupu i uzupełnienia brakującego paliwa) – 7 PLN
 4. Wynajmujący zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa należną karę umowną.
 5. Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody, gdy szkoda powstała w wyniku jego umyślnego działania lub zaniechania bądź niedbalstwa, w tym:
  • a) zawinionego uszkodzenia wnętrza samochodu, pozostawienia trwałych plam;
  • 
b) prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, lub bez ważnego prawa jazdy;
  • 
c) ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji;
  • d) niedozwolonego wyjazdu samochodem poza terytorium Polski;
  • e) niedopełnienia obowiązku zwrotu dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu skutkującego odmową wypłaty odszkodowania z tytułu kradzieży samochodu;
  • 
f) niedopełnienia obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela, skutkujących odmową wypłaty 
odszkodowania z winy Najemcy;
  • g) przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności, lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego;
  • 
h) uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach;
  • 
i) posłużenia się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami w celu wynajęcia samochodu.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od naliczania w całości lub w części kary umownej lub opłat dodatkowych.


§ 8 Opłaty

 1. Opłaty na podstawie umowy najmu (w tym czynsz najmu) pobierane są z góry, w Złotych Polskich (PLN), według stawki obowiązującej w dniu złożenia rezerwacji, chyba, że ustalenie i pobranie z góry danej opłaty nie jest możliwe z uwagi na rodzaj lub chwilę powstania obowiązku jej uiszczenia. W takim przypadku opłata pobierana jest po zakończeniu najmu. W przypadku najmu samochodu zastępczego Strony mogą odmiennie określić zasady rozliczeń należności z tytułu najmu przez Najemcę samochodu, w szczególności z udziałem w tych rozliczeniach podmiotu trzeciego. W przypadku odmowy przez podmiot trzeci pokrycia w całości lub w części należności Wynajmującego wynikających z tytułu najmu samochodu, Najemca obowiązany jest do ich zapłaty na rzecz Wynajmującego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia wezwania. Najemcy przysługuje prawo cofnięcia zgody na wystawianie i przesyłanie dokumentów księgowych drogą elektroniczną. Cofnięcie zgody może nastąpić w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-mail na adres: recepcja@acserwisowe.pl
 2. Wszystkie ceny wymienione w Regulaminie, umowie najmu oraz na stronie internetowej www.acserwisowe.pl są cenami brutto, chyba że w umowie najmu lub umowie ramowej wskazano inaczej. W razie rozbieżności wiążą stawki najmu wskazane w umowie najmu lub umowie ramowej.
 3. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.
 4. Wydanie samochodu osobie poniżej 19 roku życia (za dobę najmu) – 40 PLN
 5. Wydanie samochodu poza godzinami pracy Wypożyczalni – 
100 PLN
 6. Zwrot samochodu w przypadkach określonych w pkt 8 § 5 – 
100 PLN
 7. Przekroczenie limitu kilometrów płatne za każdy przekroczony kilometr – 
0,50 PLN
 8. Podstawienie/odbiór samochodu poza granicami miasta, w którym znajduje się punkt wynajmu – 4 PLN za km liczone od centrum miasta wskazanego przez nawigację do miejsca podstawienia lub odbioru.
 9. Każdy Użytkownik inny niż Najemca za każdą dobę najmu – 15 PLN
 10. Nawigacja GPS z mapą Polski (za dobę, ale nie więcej niż za 10 dób) 
- 20 PLN
 11. Fotelik lub podkładka dla dziecka (za dobę, ale nie więcej niż za 10 dób) 
- 20 PLN
 12. Opłata administracyjna za obsługę należności lub opłat, o których mowa w pkt. 10 § 4- 100 PLN
 13. Opłata za rezygnację z wykonania umowy do 48 h przed datą rozpoczęcia najmu 
- 50 PLN
 14. Opłata za rezygnację z wykonania umowy na 48 h lub mniej przed rozpoczęciem najmu – 300 PLN, ale nie więcej niż przewidywany koszt najmu
 15. Holowanie samochodu niesprawnego lub uszkodzonego – koszt holowania lub 7 PLN za każdy km naliczana wyłącznie za kurs w jedną stronę), jednakże nie mniej niż 300 PLN.
 16. Opłata za przekroczenie limitu kilometrów wynosi 0,15 PLN na każdy kilometr powyżej 200 km.


§ 9 Reklamacje 


 1. Reklamacje należy kierować listownie na adres siedziby Wynajmującego wskazany w pkt 1 lub na adres e-mail: recepcja@acserwisowe.pl.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania przez Wynajmującego zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Najemca zostanie poinformowany elektronicznie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany przez Najemcę – jeżeli reklamacja wpłynęła e-mailem lub listownie na adres pocztowy wskazany przez Najemcę – jeżeli reklamacja wpłynęła listownie.

§ 10
 Postanowienia końcowe 


 1. Zmiana umowy najmu wymaga formy pisemnej lub dokumentowej.
 2. Administratorem danych osobowych jest ACS Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 199/205, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000244426. Dane osobowe są przetwarzane przez ACS Premium Sp. z o.o. lub podmioty trzecie z nim współpracujące w celu realizacji umowy najmu samochodu, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług ACS Premium Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. ACS Premium Sp. z o.o. oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
 4. Najemcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy najmu lub przedłużenia umowy najmu na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827 z późn. zm.) zgodnie z art. 38 pkt 12 tej ustawy.
 5. Niniejszy Regulamin oraz umowa najmu podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe w związku z umową najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego, z wyjątkiem spraw, w których stroną jest konsument w rozumieniu art. 221 k.c., które rozstrzygać będzie sąd właściwości 
ogólnej.